Usluge

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu oprmu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima. Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pješačkih i biciklističkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz Općinu Stupnik. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini 33,80 km i 8,6 km pješačkih i biciklističkih staza.

Održavanje podrazumijeva: - Stalno praćenje stanja na nerazvratanim cestama
- Građevinsko održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (Uništavanje nepoželjne vegetacije)
- Uređenje bankina, košnja bankina
- Održavanje neasfaltiranih I makadamskih puteva
- Održavanje, postavljanje I zamjena vertikalne prometne signalizacije
- Zimska služba
- Organiziranje dežurstva u zimskom period (snježne oborine I niske tempersture)

Poslovi održavanja zimske službe podrazumijevaju:
- predlaganje Operativnog i godišnjeg plana održavanja prometnica u zimskim uvjetima
- pripremne radove prije nastupanja zimskih uvjeta
- sprečavanje nastanka poledice, te uklanjanje snijega s prometnica i nogostupa
- čišćenje Općinskog parkirališta i parkovskih staza
- odvoz snijega s prometnica
- ručno čišćenje snijega s nogostupa i stepenica
- čišćenje snijega i leda s autobusnih stajališta i ugibališta

Stupnički komunalac d.o.o. obavlja poslove zimske službe na području Općine Stupnik u skladu s Planom rada zimske šlužbe u Općini Stupnik koji se izrađuje jedan put godišnje prije zimske sezone. Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti na 33.8 km nerazvrstanih cesta, na 8.6 km nogostupa, parkovskim stazama, autobusnim stajalištima i dječjim igralištima Općine Stupnik.
Zimska služba traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine. Odluku o eventualnom ranijem završetku zimske službe, na temelju vremenskih prognoza, donosi Općina Stupnik. Početkom rada zimske službe formira se Stožer zimske službe koji vrši dežurstva i poslove čišćenja snijega i leda 24 sata dnevno.

Podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a to su trgovi, biciklističke i pješačke staze.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.

Održavanje zelenih površina podrazumijeva košnju, odgovarajuću njegu i orezivanje drveća, zaštitu bilja, sanaciju travnjaka, održavanje grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih (ružičnjaci) cvjetnjaka, održavanje sipinjenih površina u parkovima te postavljanje, obnova i održavanje urbane opreme u parkovima, sportsko – rekreacijskim i dječijim igralištima.

Tvrtka Stupnički Komunalac d.o.o vrši košnju trave na području Općine Stupnik u naseljima Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež na svega cca 51 000 m². Košnja se vrši sukladno raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom Općine Stupnik za svaku kalendarsku godinu.

Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Obuhvaćeno je 28 autobusnih čekaonica i 78 koševa za otpatke. U održavanje su uključeni građevinski, bravarski, staklarski i vodoinstalaterski radovi.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Stupnik.

Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje.

Obuhvaćeno je pražnjenje 78 koševa za otpatke i pometanje te čišćenje javnih površina.

U najavi

U najavi

© 2023. Stupnički komunalac d.o.o. Sva prava pridržana